FHO_52

FRITZ VON HERZMANOVSKY-ORLANDO

LEDA

undatiert

13 x 20 cm

WVZ

2192