FHO_36

FRITZ VON HERZMANOVSKY-ORLANDO

KIRKE

1919

25 x 20 cm

WVZ

1007