FHO_20

FRITZ VON HERZMANOVSKY-ORLANDO

PADOVA

1910

15 x 21 cm

WVZ

2520