FHO_17

FRITZ VON HERZMANOVSKY-ORLANDO

RINNBACH

1915

9 x 11 cm

WVZ

1222