FHO_10

FRITZ VON HERZMANOVSKY-ORLANDO

PARK

1899

33 x 23 cm

WVZ

2036