FHO_01

FRITZ VON HERZMANOVSKY-ORLANDO

CARLS KIRCHE

1895

21 x 11 cm

WVZ

2564